web counter
 • указател | фън | уеб
  логин: (анонимен) | стани член

Мадан

Град Мадан. Нашият град. Намира се в сърцето на величествената и древна Родопа планина. Близо е до град Смолян, наричан "златната огърлица" на България. На 40 км. от Мадан е известният планински курорт "Пампорово", който посреща гости през цялата година. На 30 км. югозападно се намират прочутите със своята история Агушевски конаци. На 30 км. южно е границата с Гърция, която в миналото са вървели кервани стада. Град Мадан е разположен в долината на река Маданска приток на р. Арда, на 650 метра надморска височина.

Мадан е възникнал като селище още в дълбока древност и оттогава датира и рударството в този край. Тук тракийското племе койлалети добива руда още през VI - V в. пр. н.е. По време на римското владичество за работници - рудари са доведени роби - египтяни, които но-късно овладяват занаята ковачество. Добиването на руда продължава и по време на Втората българска държава, а през 1300-1330 година в Мадан работят и саксонски рудари. В старите минни галерии са намирани разнообразни рударски принадлежности от средновековното рударство - глинени лампи, железни чукове, дървени лопати и гребла, корита за изкарване на рудата,рударско облекло и други, някои от които се съхраняват в Историческия музей гр. Мадан.

В началото на миналия век тук идват минни инженери от Франция и Германия, които разработват някои от сегашните рудници.

Оловно - цинкови залежи има и до днес в околностите на града. През 40 - те и 50 - те години на века Мадан се развива като център на рудодобива, с активната помощ на съветски специалисти. Тук се намира Главната дирекция на "Горубсо", стопанско обединение "Минстрой", Флотационна фабрика.

В недалечното минало Родопският минен басейн става най - голямата суровинна база за производство на цветни метали у нас: от занаятчийско производство на олово минава през акционерно дружество "Пирин" с разработване на няколко рудника, за да достигне неотдавнашния си апогей, вече като СМОК “Горубсо".

Богатите природни залежи , ускорените темпове в развитието на рудодобива и обогатяването в Родопския руден басейн и стопанско-икономическите условия в района, налагат необходимостта от разширяване на учебната база в която да се подготвят не само практически , но и теоретически средни ръководни кадри за мините и обогатителните фабрики в комбината.

Взето е решение в града да се открие минно училище. Това става с инициативата на ДМП "Горубсо", ОК на БКП, ГК на БКП, ГНС и други местни ръководни органи. Радетели на това начинание са: генералният директор на”Горубсо" инж. Стефан Стефанов, инж. Ангел Янакиев - главен инженер, Васил Зангов - секретар на ГК на БКП, Тодор Бацкаров - председател на ГНС гр. Мадан.

Така се стига до:

Заповед №1-3499 от 04.08.1960 год. която гласи:

В изпълнение на Постановление на МС № 273 от 1959 г. в № 58 от 05.03.1960 г. на основание раздел VIII от Закона за по-тясна връзка на училището с живота и за по нататъшното развитие на образованието:

НАРЕЖДАМ:

Да се открият от началото на учебната 1960/1961 година нови техникуми, единият от които е Техникум по минна промишленост гр. Мадан. Следва подпис: Министър.

Училището е наречено Техникум по минно дело.

В изпълнение на горната заповед, през месец Септември 1960 год. в Мадан е създаден техникума по минна промишленост, който приема за свои патрон името на изтъкнатия родопски борец за свобода - Васил Димитров, от село Арда, Смолянско.

През учебната 1971/1972 год. със Заповед на министъра Техникум по минно дело се преименува в Техникум по минна промишленост.

И така, малко след официалното започване на учебната година на 20.10.1960 година, ТМП удря своя първи школски звънец. Откриването става в двора на СПУ "П. Хилендарси" гр. Мадан.

Началото е скромно. Според летописната книга на училището първият прием е след X I - ти клас т.е. след средно образование. Курсистите са само 64. Обучават се по две специалности:

"Минно строителство и добив на полезни изкопаеми" - 1 паралелка и "Минна електромеханика" - 2 паралелки.

Назначен е първият директор на техникума - Николай Крумов Стоянов - минен техник , който остава на тази длъжност до месец Февруари 1964 г. Отначало, за да навлезе в работата му помага тогавашният директор на гимназията в Мадан, Иван Макрелов. В началото е назначен само още един възпитател - Костадин Лозанов, който е и учител по Физическо възпитание и домакин на училището. Обслужващият персонал е само от двама души: счетоводител и секретарка. Учебният процес се води само от лектори, работещи в системата на "Горубсо". Това са: инж. Минко Димитров, инж. Панайот Ставрев, Иван Божилов, Борис Николов, Иван Давилов и др. Учебните занятия започват в СПУ - Мадан, за около два месеца, след което училището се премества в сегашната работилница на техникума, която е построена през 1950 год.Първият етаж се използува за учебни занятия, а вторият е пригоден за общежитие. Училищният инвентар, учебните пособия и нагледните средства са доставени от минното училище в Райково.

През месец Декември са назначени за редовни преподаватели младите специалисти Иван Давидов и инж. Панайот Бочев. През месец Февруари 1961 год. е назначен като преподавател и минният инженер Валентин Димов, който от месец Септември 1962 год. до месец Февруари 1964 год. е и заместник директор на техникума. Първата учебна годна /1960/61/ завършва само със седем щатни учители и персонал. Останалите са лектори. Това са: Милка Д. Иванова- преподавател по Математика в СПУ, Милка Макрелова - преподавател по История в СПУ , инж. Минко Димитров , инж. Добрна Ставракиева, инж. Атанас Попов, инж. Емил Златев , инж. Донка Шекерджиева, инж. Радион Доков, всички специалисти в "Горубсо" и инж. Рашо Шоселов - директор на СО "Минстрой". Годината е била трудна, но за това пък изпълнена с ентусиазъм и желание за успехи. Още през първата учебна година в училището е създаден мъжки хор с ръководител Владислав Хаджийски. Училищният хор на ТМП пее заедно с Градският представителен хор, глас "Баси".

През 1961 год. от Окръжен народен съвет гр. Смолян е осигурена безплатна храна за 10 социално слаби ученика от мохамеданската вяра, с цел привличане на същите в средните училища и съответно за подготовка на местни кадри за рудодобива.

Приемът на курсисти за втората учебна година се увеличава. Успоредно с младежи завършили гимназия - приети са още две паралелки: 1 - РПИ и 1 Маркшайдерство, се откриват още три паралелки за младежи и девойки завършили 9 клас. Специалностите са: "Минна електромеханика ", "Разработване на полезни изкопаеми" и "Обогатяване на полезни изкопаеми". Тогава се откриват и 1 вечерна паралелка и 4 за задочно обучение. Така броят на класовете стават общо десет. През втората учебна година учителският състав е вече от осем преподаватели , както следва: Николай Стоянов - директор, инж. Панайот Бочев - учител по машиностроене, инж. Иван Райков - преподавател по Геология , Минно дало и Взривно дело , инж. Валентин Димов - преподавател по разработка на полезни изкопаеми, Първолета Пушкарова - възпитател на момичетата и учител по История, Костадин Лозанов - възпитател на момчетата и учител по Физическо възпитание, Люба Макафова - преподавател по Математика и Петър Василев - учител по Руски език. По време на учебната година са назначени и още редовни учители - по Български език и литература , по История и Химия. Преподавателите по специалните предмети са все още лектори.

По същото време с помощта на "Горубсо" е построена барака за общежитие, стол и спортна площадка. Курсистите активно участвуват при построяването на тези придобивки.

През месец Май 1962 год. 1963 год. майстор на работилница по практика в старата сграда е назначен Васил Никовски, който и досега, 2006 год. е все още в училището с 44 години трудов стаж. Много години той е майстор работилница. По-късно, след като завършва задочно техникума, временно е назначаван като нередовен учител по практика. Когато през 1986 год. завършва Полувисш учителски институт гр. Сливен е назначен вече като редовен преподавател по практика.

През 1962/63 учебна година броят на учащите в ТМД е 203 ученика. Още тогава учениците се ползуват от зъболекарски услуги безплатно. До учебната 1964/65 година, училището е под ведомство на Министерство на химията и металургията, след което преминава към Министерството на минералните ресурси. По-късно се води към фирма "Олово и цинк" гр. Пловдив, а оттогава е вече към Министерството на образованието и науката. През 1963 год. в ТМД се обучават по специална програма трима кубинци. Това са: Адриян Перес Камеха, завършил образованието си с успех Отличен 5.60, Хуан Риволте Море - завършва техникума с успех 5.40 и Ермес Аворес Лоренсо - завършва с общ успех 5.20. Те са изпратени от Куба за да овладеят минното дело и да прилагат наученото в Родината си.

Също през 1963 год., през месец Април в техникума е създаден танцов състав, които участвува във фестивали. На окръжен фестивал Смолян съставът печели първо място и е награден с грамота. През същата 1963/64 година в техникума има вече 30 паралелки - общо в редовен , вечерен, задочен и частен отдел. През 1962 год. е дадена диплома № 1 на училището. Тя е на Никола Чобанов , завършил първият випуск след ХI - ти клас , с общ успех отличен 5.80. Никола Чобанов става последователно учител, заместник директор и директор на ТМП , след като завършва и ВМГИ София. Работи в техникума до 1980 година-общо 18 години. В същата година като нередовен учител по практика е назначен и Благой Цочев , също завършил първия випуск на училището. Работи до 1966 год. като учител. От 1967 до 1970 год. Благой Цочев е заместник директор по практика. Тогава завършва задочно Учителския институт за учители по практика в София. През 1988 год. Цочев е отново учител по практика в ТМП и остава до 1993 год. Работил е в училището общо 12 години. Още през учебната 1963/64 год. Цочев и Чобанов държат изпити към ЦИИУ - София и получават дипломи за редовни учители по практика. През 1964 год. като учител по Математика в ТМП е назначена Руска Пеева, чиито стаж в училището е 34 години , последователно като учител заместник директор , директор. Пенсионира се за изслужено време и възраст като преподавател по Математика По времето на първия директор , освен първите учители , по-дълго учителствува в техникума и Радка Мирчева , преподавател по математика, която е назначена през 1964 год. и работи тук до1974 год. Неусетно се навлиза в учебната1963/64 година , което означава все повече ученици, по-добра материална база и разбира се повече пространство. Поставя се въпросът за нова и голяма сграда на училището, която да отговаря на все по - нарастващите изисквания към учебния процес. "Горубсо" и ГК на БКП в града вземат решене за построяване на нова сграда, в местността "Малка река". Със съгласието и разрешението на ОНС - Смолян и Министерството на просветата и културата в София, се изработва проекта на сградата, строителството на която да започне през 1964 год. В това начинание отново ролята и помощта на “Горубсо" е голяма. Поради малки разногласия, строежът се започва след една година, през 1965 год, но затова пък учебната 1968/69 год. започва в новата сграда , с неописуема радост и огромен ентусиазъм. Просторните , светли и добре обзаведени кабинети приютяват учениците. Преминава се на едносменно обучение. Кабинетите са 18, предвидени са и необходимите канцеларии. Учебната база е осъвременена , учебно - техническите средства са на необходимото ниво и достатъчно. Сградата е снабдена с централно парно отопление, първо на твърдо гориво, а по - късно на течно.

Почти едновременно се строи и сградата за общежитието , която започва да функционира през 1971 г. Общежитието е четириетажно , с леглова база за 200 пансионери. Стаите са обзаведени с нужните мебели. Столът е на партерния етаж на сградата , съвместимост за 200 столуващи. Кухнята е снабдена с нови и модерни печки, пещи, котлони, бойлери, хладилници, мивки и прочее. Дълги години учениците от ТМП ползуват безплатна храна , осигурена с помощта на "Горубсо" от ММР, под чието ведомство е училището. Нека се върнем малко назад и да продължим по хронологичен ред развитието на училището. Вторият директор на техникума е инж. Валентин Димов. Назначен е от месец Март 1964 година и остава на този пост до месец Септември 1972 год. По негово време заместник директори последователно са: Благой Занков - от месец Ноември 1963 год. до Август 1964 год., Петър Василев от Септември 1964 до Август 1967 год., Иван Славилов от септември 1964 г. до Април 1967 г., Христо Добриков - от Септември 1965 до Септември 1967 г., Благой Цочев- от Септември 1967 до август 1975 г., Йордан Хайтов - от Декември 1968 г. До август 1970г., Евдоким Дрянов - от Септември 1970 г. до Септември 1972г., Илия Куков от септември 1970 г. до Септември 1972 год. По това време се откриват още две паралелки за задочно обучение, което дава по-голяма възможност на работещите в "Горубсо" и "Минстрой" да повишават образованието си. През 1970 година училището отбелязва първи си юбилеи - 10 години ТМД - Мадан. Годишнината е отпразнувана както подобава: с покани, срещи, спомени и с много радост и чувства на гордост от постигнатите успехи. По повод 10 годишния юбилеи на ТМД "Васил Димитров" се издава специален вестник " 10 години ТМД -Мадан" , в който е описано откриването и развитието на училището, и са отпечатани изказвания на двамата директори - Стоянов и инж. Димов, на специалисти от “Горубсо" и на учители - Тодор Енчев, И. Хайтов , инж. Харитон Ковачев, Гинка Миладинова, Илия Куков .Приложени са и снимки на училищната сграда, на учителския колектив и на ученици. През юбилейната 1970 година техникумът е награден с паспорт на трудовата слава и е класиран на III-то място от IV-я Републикански преглед на училищата в България, което показва , че авторитета на училището расте, че материално - техническата база е на абсолютно ниво и че учителският колектив учи и възпитава достойни граждани на България. През 8 годишният мандат на директора - инж. Димов, през училището преминават много учители. Редно е обаче да споменем само тези , които са работили по-дълго време. Това са: Мария Куцарова, преподавател по български език и литература- от 1966 до 1974 г., Лила Тодорова учител по руски език от 1966 год. до 1981 год. всичко 15 год. Виктория Ранчева, възпитател, учител по география и заместник директор - от 1966 до 1983 год. всичко 17 години, Ивайло Панчев, учител по минна практика - от 1967 г.до 1984 год., всичко 17 год., Христо Чолаков, учител по физическо възпитание - от 1967 год. до 1974 год., Гинка Миладинова, преподавател по български език и литература - от 1968 год. до 1974 год., Тодор Енчев, преподавател по машиностроене и чертане от 1965 г. до 1972 г., след което напуска и отново се връща в техникума през 1988 г. до 1993 год., Т. Енчев е поет - любител , който печата свои стихове и дописки в местни вестници и списания. Член е на дружеството на родопските поети, Екатерина Атанасова-учител по математика от 1969 до 1979 год., инж. Харитон Ковачев - от 1968 до 1971 год., от 2000 год. отново е на работа в училището като преподавател по специалните предмети,а в момента помощник директор.

През 70-те години училището значително се разраства. Постепенно паралелките се увеличават, откриват се и нови специалности, като: КИП и Автоматика, Оператор по преработка на еластомери, Машинист - монтьор на машини за подземен добив, Миньор-механизатор на подземен добив, Шлосер-монтьор в химическата промишленост , Оператор на металорежещи машини н други. Специалностите по химическата промишленост и по машиностроене се откриват през 1975 година. Базови предприятия на училището са СМОК “Горубсо , СО "Минстрой" , ЗТКИ, ЗДК -Рудозем , ДПП “Прома" , които подпомагат финансово и с материали техникума и осигуряват работни места за производствените практики на учениците от ТМП. Затова, неслучайно по-голямата част от работници и ръководно-изпълнителски кадри в тези предприятия са възпитаници на техникума. През първата декада от основаването на техникума /1960 -1970/, в училището активно се развива културно. - масова дейност и се откриват различни кръжоци - по фото-дело , по рисуване н др. В кръжока по рисуване се записват талантливи, ученици ,някои от които участвуват в средношколска изложба в Смолян, където се представят със седем броя картини, рисувани от В. Лападатов и Г. Костадинов . С пет от тези картини техникум участвува и в национална изложба в София.

Също По това време в училището е създаден инструментално -естраден състав "Веселите момчета". В този състав участвуват: Димитър Шукеров- ръководител на оркестъра и акордеонист, Жельо Атанасов - китарист, когото всички наричат "майстора", Петко Петков , Николай Филипов, Величко Петков и Стефан Генов. Свирят на йоника, барабани, китари, акордеон. Участвуват във всички училищни и градски мероприятия и печелят задълго последователи и фенове. Малко по - късно , под ръководството на Л. Димитров , в училището е създаден и духов оркестър. След години духовата музика в училището обогатява инструментариума си и на празници, особено на 24-май духовата музика е винаги в началото на техникумския блок. Тя се ръководи вече от Владислав Хаджиевски. Хорът и вокалната група също имат постоянен репертоар и участвуват в празнични концерти и фестивали. Тук е мястото да се спомене , че още от основаването ва техникума е била създадена училищна библиотека, с малко книги и учебници, предимно дарения от “Горубсо" и без щатен библиотекар. Библиотеката се е отваряла по часово от учители. Но от месец март 1966 год. е назначена първата щатна библиотекарка. За нуждите на библиотеката, в новата сграда, са отделени приемна и книгохранилище. Отпускат се нужните средства и библиотечният фонд расте и се обогатява всяка година. В настоящия момент, в инвентарната книга на библиотеката са регистрирани над 13000 броя библиотечни единици, като не се смята периодичните отчисления. Още в средата на 70-те години в училището е открит лекарски кабинет в които работят по съвместителство лекаря от Малайската болница , която обслужват учениците н следят здравословното ям състояние От 197° год. е назначен щатен училищен лекар - медицински фелдшер Таня Мравкова , която работи тук до 1998 год. - всичко 20 год. и напуска поради закриване на училищните лекарски кабинети. По същото време в училището е оборудвай н зъболекарски кабинет , които санира и лекува безплатно учениците до 1996 година. През училищният стоматологичен кабинет преминават почти всички стоматолози от Работническа болница гр. Мадан. През 1973 год в страната се отбелязва "100' години професионално-техническо класно училище в България" и по този повод техникума издава свои "Кратък юбилеен справочник - 13 години ТМП гр. Мадан". В брошурата се вижда общ изглед на новите сгради ,на техникума и пансиона ,под който текста гласи,че до този момент в ТМП са дипломирани над 850 ученика. Следват снимки от спалня в пансиона, ученици в занималните към пансиона, учебни часове по теория , лаборатория и практика. Показани са и спортни трофеи на техникума , спечелени при различни спортни мероприятия. Трети директор на ТМП "В. Димитров" е инж. Мария Карагюлева, която е назначена па тази длъжност през месец септември 1972 г. и работи в училището до месец септември 1976 година. Нейни заместници са: Захаринка Дойчинова - от месец септември 1972 г. до септември 1975 год., инж. Никола Чобанов - от септември 1972 г. до Септември 1975 г.. Руска Пеева от октомври 1975 до септември 1980 г. и инж. Йордан Маринов - от септември 1975 г. до август 1977 година. Бързите темпове в развитието на минното производство налагат нововъведения в учебно-възпитателната работа. Разкрива се нова форма на обучение - ПУЦ /професионално учебен център/, разширява се и задочното и частно обучение. По този начин се обучават много работещи в системата на “Горубсо", "Минстрой", ЗТКИ , ЗДК “Прома" , на които се налага да получат специално образование. Увеличават се и паралелките в редовен отдел.

Нека отново проследим движението на ръководителите в училището. През 1975 год инж. Карагюлева излиза в майчинство и на нейно място за директор на училището е назначен инж. Никола Чобанов, който работи като такъв до месец август 1980год., когато напуска Мадан и заминава за родния си град Съединение където става директор на завод. Заместник директори по онова време са: Руска Пеева, инж. Й. Маринов, инж. Моско Москов - от септември 1977 год. до август 1979г. и Кирил Славов от септември 1979 до август 1979 г. От 1972г. до 1980 година в ТМП се сменят двама директора – инж. Карагюлева и инж. Чобанов. По тяхно време за по-дълго време в училището работят следните учители: Йордан Чилингиров-преподавател по ел. практика. Започва работа в техникума още през 1970 година при инж. Димов. Последователно е учител по практика, заместник директор и отново учител Й-Чилингиров все още е учител в ПГ и има вече 34 години трудов стаж в училището, Георги Луднев - преподавател по Физика от 1970 г. до 1978 год , Ивайло Петров учител по Практика от - 1971 до 1983 г.,когато се пенсионира с 12 години стаж в училището, инж. Мария Методиева -преподавател по минните дисциплини и заместник директор от 1973 г. до 1997 г., общо 20 години, Марин Драгнев, учител по история и философия - от 1973 г. до 1984 г., общо 11 години, Радка Кемалова - преподавател по химия от 1973 г. до 1980 година инж. Пламен Стефанов преподавател по електротехника и ръководител на кръжока по ТНТМ в училището от 1974 г. до 1992 год. - общо 18 год. стаж, Йоана Вишинска - преподавател по български език и литература -от 1975 г. до 1984 год. Иван Милчев - учител по химия. Назначен е през 1976 год. отначало като възпитател , после като учител. Дълги години е председател на профсъюзната организация в училището-Иван Милчев все още е преподавател тук, със стаж досега 28 год. Йорданка Тодорова -учител по чертане -възпитател и заместник директор - от 1976 г. до 1988 г. общо 12 год. в ТМП, Георги Илиев - преподавател по практика - от 1977 година и до момента е все още в училището, със стаж досега 27 год. Мария Динева - учител по история от 1977 г. до .1998 г. - всичко 21 год. - в училището. През всичките години М. Динева води кръжок по краезнание, събира материали и предмети от бита на Родопите, които се съхраняват в кабинета по история и са изнесени на витрината. Ръководи и битова група, с която подготвя за празници сценки, песни и танци , все в родопски стил, Никола Чуралски - преподавател, по военно обучение от 1977 г. до 1990 год. всичко 13год. За 13-те години като учител по ВО Н. Чуралски обзавежда и подържа кабинет по ВТО по всички изисквания на военното дело и с всички необходими за обучението принадлежности. В областта кабинетът по ВТО на ТМП е най - добре поддържания. По знания и умения, на прегледи на маршовата песен строевата подготовка в лагерите, нашите възпитаници се класират винаги на първо място. Картечари и мерачи на РПГ-7, десет години държат първенството в окръга. Награждавани са с флагове и грамоти за добра военна подготовка: Савка Аргатска, учител по химическа практика и възпитателка - от 1978 година. С Аргатска все още е учител в техникума, вече с 26 години стаж, Милена Филипова - учител по химическа практика и възпитателка от 1979 год. до 2000 г., общо 21 години. Румен Момчилов - учител по химическа практика от 1978 г. до 1988 год. Разбира се през училището преминават още учители, но със значително по-малък стаж. През 1977 /78 година в България пристигат големи групи виетнамци, за да се обучават в различни български техникуми. Отначало няколко месеца учат български език в Стара Загора, след което ги изпращат в технически училища в страната, за да получат специално техническо обучение и да овладеят професия. Още през 1978 год. в ТМП е изпратена първата група виетнамци. Обучението им по минно дело се поема от техникума и от наши учители. Учат шест месеца и получават документ за завършен курс по минно дело и минно строителство. Това продължава още 2-3 години. След завършването на курса всички работят около година в рудниците, за да се усъвършенствуват и практически. След това се връщат във Виетнам, за да прилагат наученото там, в Родината си. През месец септември 1980 год. за директор на ТМП "В. Димитров” е назначена Руска Пеева, която работи в училището от третата година на откриването му , като преподавател по Математика и като заместник директор. Руска Пеева е директор на техникума до август 1992 година. когато напуска директорския пост по свое желание и се връща на учителско място, на което няколко години след това се пенсионира. На Руска Пеева е присъдено звание "заслужил учител". Има и други награди - отличия и значки на ММР и МОН. Заместник директора по времето на Руска Пеева са последователно следните учители: Виктория Райчева - от октомври 1980г. до август 1983 год., Йорданка Тодорова - от октомври 1980 до август 1984 год., инж. Симеон Николов - от октомври 1980 г.до август 1982 г., Йордан Чилингиров - от септември 1982 г. до август 1991 год., инж. Мария Методиева - от септември 1983 г. до август 1991 год., Ангелина Славова от септември1984 г.до август 1991 год. и инж-Георги Бодуров - от декември 1987 до август 1991 год. От месец септември 1991 год до месец август 1992 год училището се управлява само от директора Руска Пеева-Това е период .когато заместник директори не се назначавани. През 80.те години ТМП "В. Димнтров" достига своя връх във всяко отношение. Утвърждават се нови специалности , броят на учениците и паралелките постоянно нараства , капацитета на училището също расте и качеството на образованието постоянно се подобрява. Материалната база прогресивно се обогатява и осъвременява. През учебната 1980/82 год. , по инициатива на инж. С. Николов , заместник директор и химик по професия е оборудван съвременен кабинет по химия, с всички необходими прибори и консумативи. Това се налага от увеличеният прием на ученици за химическата промишленост. Кабинетът се поддържа и до днес. През 1983/84 учебна година в техникума има 19 паралелки само редовно обучение. През 1983/84 учебна година в България се утвърждава като обучение т.н. УПК /учебно производствен комплекс/, които се откриват към техникумите, където ученици от реални гимназии завършват последният клас в УПК за да придобият квалификация и специалност. УПК се открива и в нашия техникум. Този вид обучение просъществува до учебната 1988/90 година. Първата година се откриват две специалности в УПК: по машиностроене /ОММ/ и "Оператор в химическата промишленост". Следващите години се разкриват още две нови специалности "Контролно-измервателна и регулираща апаратура" и "Оператор в шевното производство". Чрез УПК се увеличава броят на паралелките в техникума и това налага осигуряване на нови работилници за учебна практика. Тогава е построено производственото хале в двора на училището, в което се разкриха работилници по стругарска практика , по шлосерство , по електротехника. По същото време излезе нареждане от Министерството на образоването, учениците от УПК да се снабдят с безплатни учебници по специалните предмети , което значително обогати учебния фонд на училищната библиотека. В техникума има учебно производство още от откриването му, но през тези години това производство значително се увеличава. В учебните работилници се изработват стругарски и шлосерски артикули , електрически уреди и други , на които се осигурява пазар , и по този начин се подпомага училищният бюджет. Проценти от печалбите се дават и на учениците. В началото на 80-те години, до 1988/89 г. учителите и служителите в техникума ползуват особени материални облаги - изплаща им се допълнително трудово възнаграждение по 31 МП и не им се удържа ДОД Това са преференции осигурени от държавата заради отдалечеността на района и по-трудните условия на труд. През 1985 год. ТМП "В. Димитров" гр. Мадан навърши 25 години от създаването си» Това е четвърт-вековен юбилеи , които се отпразнува достойно. Направи се основен ремонт на сградите , кабинетите и работилниците .Изпратиха се покани на всички , които са работили в техникума, подготви се сценарии, за чествуването на юбилея. Подготвиха се речи и доклади, раздадоха се подаръци , сувенири и юбилейни значки на всички. Присъствуваха гости от общината, окръга , "Горубсо" , "Минстрой" и от другите базови предприятия. Дойдоха почти всички поканени бивши учители. Получи се грандиозно тържество. С ученици се подготвиха разнообразни програми - рецитали, песни, танци, сценки. музикални изпълнения. Още преди това в училището отново бе сформиран и вече функционираше училищен хор , ръководител на които беше Владислав Хаджийски - музикант - специалист , почти виртуоз за рамките на нашия град. Училищният хор участвува във фестивали на общинско, окръжно и републиканско ниво , в Смолян , Пловдив , Кърджали , където пеели заслужени награди. В училищният хор участвуват повече от 100 хористи -девойки и младежи. Пеят на четири гласа. Изпълнението на училищния хор бе невероятно. Тържеството се проведе в Домът на културата. Салонът беше препълнен. След изпълнението на хора всички в залата станаха на крака. Бурни аплодисменти, адресирани към хористите и ръководителя г-н Владислав Хаджийски , огласиха салона. Поклон пред таланта на г-н Хаджийски! По случай 25 - годишният юбилей на техникума, излезе подписник на в-к "Родопски миньор" , в които са отпечатани изказвания на директора на училището Руска Пеева , Й. Чилингиров - заместник директор , Ангелина Славова - заместник директор , инж. Янка Бодурова , Ели Сиракова , Н. Чуралски , М. Пеева - счетоводител , Ел. Цочев и др. В него има изказвания за значението на ТМП "В. Димитров" от специалисти от СМОК "Горубсо" , СО "Минстрой" , Общински съвет - Мадан и други инстанции. Цяла страница е отделена за поздравителни адреси. Отпечатани са и стихотворения на наши ученици , в рубриката "Ученическо творчество". Приложени са и снимки на колектива на техникума, на ученици и на директора Руска Пеева. В своето 25 годишно съществуване училището подготви и изпрати с диплом в живота 3232 средни ръководни и изпълнителни кадри . В тези години броят на учениците общо в редовен , задочен, частен отдел и ПУЦ наброява средно около 800 - 900 ученика. Има години, когато броят на паралелките само в редовен отдел достигат 23-24. Числеността на персонала - учители, възпитатели, служители и чистачки достига 100 човека. С ентусиазма на преподаватели , възпитатели, майстори техникумът се утвърждава като авторитетно учебно заведение с най - съвременна материално- техническа база. През този период ТМП "В. Димитров" даде своя най - висок принос за подготовката на високо квалифицирани кадри за минната и химическата промишленост и в машиностроенето , които притежават висока образованост и обща култура и овладяват професия на високо ниво. По това време се откриват и специалностите: " Геология и проучване на полезни изкопаеми" - през 1985 год. ," Минен ел. - машинен монтьор" - 1985 год., "Стругаро - фрезист", "Шлосер -монтьор" - 1986 год.,"Маркшайдерство и геодезия" - 1987 год., "Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения" и други. В края на 30-та година от създаването на техникума вече са дипломирани над 4500 ученика - средни техници и оператори в съответната специалност. В своята 30-годишна история минният техникум се утвърди като крупен учебно-възпитателен център в общината и областта. Тогава тук вече се обучават около 1000 ученика в редовния задочния, частния и вечерен отдел. По това време всяка година в ТМП "В. Димитров" се дипломират средно около 200 ученика, като в своята трудова биография защитават и пазят престижа на техникума. За обучението и възпитанието, за професионалната и практическа подготовка на учениците, тихо и скромно, се грижи трудова армия от учители и възпитатели. За 12-те години когато директор на ТМП "В. Димитров" е Руска Пеева , през училището преминават още много преподаватели , някои от които с повече от десет години учителствуване. Това са: инж. Софка Чангалова - преподавател по геология и синдикален лидер. Работи в училището 21 години и остава след себе си добре оборудвай кабинет по Геология с голяма сбирка минерали и кристали. За съжаление е съкратена поради отпадане от приема на специалността "Геология и проучване на полезни изкопаеми", Ангелина Славова - учител по химия и заместник директор - от 1980 до 1995 год. - всичко 15 години в училището. Ели Сиракова - преподавател по български език и литература. Назначена е през 1981 год. като възпитател, а после като учител. Ели Сиракова е с 23 години стаж в училището и продължава да работи , Боян Кехайов - учител по математика и директор на ТМП - от 1981 до 1992 год. - всичко 11 години . Мария Близнакова - учител по информатика и математика - от 1983 г. до 1993 год., Илинка Василева- преподавател по български език и литература - от 1983 г. до 1997 год. , общо 14 години , Сава Щинков - учител по математика и възпитател - от 1983 г. с 21 години стаж в училището, инж. Янка Бодурова - преподавател по машиностроене и чертане, заместник директор и директор на училището - от 1983 г. до 2002 г. - всичко 19 години., инж. Георги Бодуров - преподавател по техническо чертане и заместник директор от 1983 г. до 1992 год., инж. Руско Кадиев - учител по електрическа практика, специалист по електротехника, заместник директор, директор и помощник директор от 1983 год. досега, вече 21 години в техникума , Фидан Борчевалиев - учител по минна практика от 1984 год. до 2002 год., общо 18 години в ТМП, Севдалин Терзиев - преподавател по ел. практика от 1984 г. до 2002 год. , също 18 години стаж , Венцислав Томов - учител по физическо възпитание - от 1984 г. до 1997 г. - всичко 13 години, инж. Любен Терзиев - учител по практика , преподавател по "технология на металите" и чертане , помощник директор и директор в настоящия момент - от 1986 година - вече 18 години стаж в училището , Валентина Батинова -учител по география - от 1987 г. до 1998 год , София Кушлева - преподавател по физика - от 1987 до 1997 год., Диян Петков , преподавател по философия - от 1988 г. до 1996 год., Диана Гандова - учител по маркшайдерска практика - от 1989г. до 2002 год., общо 11 години в техникума. През учебната 1992/93 година в редовен отдел има 22 броя паралелки. Сега нека отново проследим хронологията на ръководните кадри в училището. През 1992 год. месец септември , директор на техникума става Боян Кехайов , дотогавашен учител по математика. Напуска директорския пост през месец февруари 1996 год. Негови заместници са: инж. Лина Алексиева - от септември 1992 до декември 1995 год., инж. Янка Бодурова - от октомври 1992 г. до ноември 1996 г., инж. Любен Терзиев - от януари 1996 г. до септември 1997 година. От 1990 г. до 2004 година учителският колектив се подмладява с нови млади преподаватели, някои от които все още работят в ПГ' "В. Димитров". Нека споменем тези , които са били десетина и повече години тук. Напуснали вече училището са : инж. Георги Халачев преподавател по маркшайдерство и геодезия - от 1990 г. до 1999 год., инж. Ирена Атанасова - преподавател по електрически специалности - от 1994 г. до 2002 год. , инж. Тамара Кичукова - преподавател по обогатяване на полезни изкопаеми - от 1991 г. до 2002 год., инж. Мариана Тютюнева - преподавател по обогатяване на ПИ - от 1992 г. до 2000 год., инж. Манол Караманолев - преподавател по геология и проучване на полезни изкопаеми - от 1993 г. до 2002 год. Продължават да работят в училището следните учители: Анастасия Андреева - учител по биология от 1991 г., инж. Дора Сиракова - преподавател по специално предмети - от 1992 год, инж. Нонка Калиева - преподавател по електрически централи и мрежи от 1994 год., инж. Румен Костадинов - учител по химия ~ от 1995 год., инж. Зарко Шемширов - преподавател по електроника и помощник директор от 1996 год., Събка Атанасова - учител по български език и литература " от 1997 год. От 1992 година започва период, малко по-труден за училището , поради политическите и икономически промени през 1989/90 год. в България. С настъпването на демократичните и икономически промени в страната, неизбежно се промениха и условията на работа в училищата. Както в други училища, така и в нашето се усети отлив на ученици, още повече, че в техникума преобладаваха предимно минни специалности. Междувременно започнаха да се закриват някои рудници и нуждата от минни специалисти намаля. Оттогава годишният ни прием намаля по отношение броя на учениците , но броя на паралелките относително се запазва,благодарение на новооткритите граждански специалности в училището. През 1989 год, бе открита специалността "Обогатяване на полезни изкопаеми", през 1991 год - "Химични технологии" , през 1992 год. -"Добив и обработка на скални и облицовъчни материали", през 1996 г. - "Автоматизация на производството". Откриха се нови специалности и в СПТУ , като: "Монтьор на електронна техника и "Монтьор на КИРА". По този начин се запази имиджа на техникума и посещаемостта му. Въпреки финансовите трудности се направи основен ремонт на сградата на стария техникум , където се провеждат часове по практика. Поосвежи се и производственото хале, А Прави с^ козметичен ремонт и на училищната сграда. Все още се поддържат договорни отношения и с базовите предприятия, където се провеждат производствените практики. Макар и с по-малко наематели , пансиона на училището функционира. Работи ученическия стол .където се предлагат топли закуски обяд и вечеря. По това време столът вече е даден на "Ученически столове"-Смолян. По инициатива на директора Боян Кехайов , 1-во р/у Бориева отстъпи галерия на изоставен рудник, която бе подготвена за отглеждане на гъби .парите от продажбата на които да подпомагат бюджета на училището. Около две години гъбарника се експлоатира от техникума, след което бе даден под аренда. През 1995 год. в двора на стария техникум бе открита малка работилница с машина за рязане на плочи и камъни , която също осигурява известно време приходи за училището, По това време бе закрит стола към техникума. Известно време се правеха само топли закуски, за които ученици ползуваха безплатни купони. Въпреки трудностите в тези години на промени и кризи , нашият техникум продължава своето развитие и ежегодно от него излизат квалифицирани средни техници и професионалисти , които не посрамяват името и миналото му и се реализират достойно в живота. Скоро след като техникумът набира сили и се утвърждава като стабилно , с перспектива и бъдеще училище започват почти всяка година да се провеждат обмяна на опит с други училища, особено със средните техникуми. Училищният колектив нееднократно посещава ТМП гр. Панагюрище , ТМП гр. Перник ТМП гр. Димитровград ,СПТУ в градовете/ Асеновград, Кърджали , Бобов дол, Бухово, и други. В нашия техникум също са идвали колеги от други училища. На тези срещи се обменят опит , знания , идеи които са в помощ на учебно възпитателната работа. Организират се също и много екскурзии. Посещавани са манастири, музеи и други забележителности на България , свързани с историята и географията й. Почти всяка година се посещава техническия панаир в Пловдив. От десетина години баловете на завършващите ученици се провеждат в курорти на Черно море, Гърция и Турция. От такива екскурзии се съхраняват снимки, картички и диплянки от различни туристически обекти. До икономическите промени в България всяка есен се провеждаха младежки ученически бригадни. Курсовете от техникума се разпределяха на различни обекти: за вадене на картофи, за прибиране на плодове и зеленчуци ,за бране на шипки , на розобер, в консервни комбинати. На всички бригади техникумските възпитаници отчитат висок добив, изпълнение на нормите добра дисциплина и чувство за отговорност. От месец февруари 1996 год. месец февруари 2000 год. директор на училището е инж. Руско Кадиев. Негови помощник директори са: инж.-Янка Бодурова , инж. Любен Терзиев и инж. Зарко Шемширов - от месец октомври 1997 г. до декември 2000 г. И при това ръководство учебната дейност на училището продължава да се развива напред, преодолявайки все по-големи трудности поради политическите и икономически промени и заради демографския срив , което неизбежно оказва влияние върху работата, но нивото и качеството на образователния процес постоянно се повишава и специалностите в техникума относително се запазват , а план приемът се изпълнява. През това време от план- приема отпаднаха специалностите: "Технология на минното производство" , "Геология и полезни изкопаеми" , но това бе неизбежно , защото "Горубсо" , почти спря дейността си. След 2000 година в Мадански руден район функционират само два рудника - "Бориева" и "Крушев дал". По инициатива на ръководството през 1999 год. в техникума се откри нова гражданка специалност "Електрически централи и мрежи" , първият випуск на която завърши през 2003 година. Тази специалност се откри по повод строежите на Горна Арда .Кандидатите за нея бяха повече отколкото могат да се приемат. Много работещи в тази сфера повишават образованието си и вземат специалност в самостоятелния отдел към училището. През месец февруари 2000 година, инж. Кадиев по собствено желание си подава оставката като директор. На негово място е назначена инж.-Янка Бодурова. Инж. Руско Калиев напуска техникума за една година, след което се връща отново тук, първо като възпитател, а по-късно е назначен като помощник директор. Инж. Я. Бодурова е директор на техникума до месец август 2002 година, когато се пенсионира за изслужено време и възраст. Нейни помощник директори са: инж. Л. Терзиев и инж. З. Шемширов . а по-късно и инж. -Р. Кадиев. През 2000 година се навършиха 40-годни от създаването на ТМП "В. Димитров". По повод 40-годишния юбилеи на техникума се направи частичен ремонт , извършиха се бояджийски работи , основно бяха ремонтирани учителската стая и дирекцията. Това стана с финансовата помощ на СО "Минстрой" ,някои частни фирми в града и с особено безкористната подкрепа на частна фирма "Хефест", с ръководител инж. Николай Писков. Тази кръгла годишнина се отпразнува много тържествено. Отново са поканени всички бивши учители и служители на техникума. Подготви се богата литературно-музикална програма. След много години на затишие от такива мероприятия, в Домът на културата в гр. Мадан се събраха граждани и гости за да поздравят учители и ученици с 40-годишния юбилеи на ТМП "В. Димитров". Пак с помощта на г-н Владислав Хаджийски, вече на преклонна възраст , бе сформиран ученически хор от около 80 девойки и младежи, които облечени с черни поли и панталони, с бели блузи и ризи /нещо отдавна забравено/, грабнаха вниманието на публиката и предизвикаха заслужени, бурни аплодисменти за изпълненията си. Благодарим на г-н Хаджийски за самоотвержения му труд! На всички настоящи и бивши учители и служители на техникума бяха подарени юбилейни химикалки , с надпис "40-години ТМП "В. Димитров" гр. Мадан. Химикалките са спонсорство от местния бизнесмен Мехмед Бодуров бивш наш възпитаник. За 40-годишния юбилеи на ТМП се поръчаха диплянки със снимки на техникума със съответен текст , които после послужиха като рекламни материали за новия прием на училището. Снима се и филм за училището, които бе излъчен по местния телевизионен канал. В летописната книга на училището са описани много подробно всички юбилейни тържества. След отшумяването на празника настъпи времето за новия прием на ученици. Благодарение на директора на училището инж. Я-Бодурова и с изключителното усърдие на помощник директорите инж. Л. Терзиев и инж. З. Шемширов бе издействано откриването на нова специалност: "Оператор в шевното производство" Това се наложи поради икономическите промени в облика на района За откриването на тази специалност голяма заслуга има и кмета на града Валентин Гаджев, наш възпитаник , които лично се зае с тази задача и мотивирайки се пред министерството, че в града има много шивашки фирми, на които са нужни квалифицирани кадри, специалността бе разрешена и одобрена. Още същата година бяха закупени два броя професионални шевни машини, а на \ следващата още шест броя. Кабинет по шивашка практика бе оборудван и обзаведен по всички изисквания, в сградата на стария техникум след задължителен ремонт. Новите шевни машини се закупиха със средства осигурени от продажбата на стругарски и шлосерски машини, каквито, вече не са нужни за учебна практика, поради отпадането от плав-приема на машиностроителните специалности. През първото лято, за специалността "ОШП" имаше около 50 молби на девойки желаещи да се обучават в тази специалност. За съжаление одобрената паралелка бе само една. През 2004година завърши първият випуск от "0ШП". През месец май 2001 година официално и тържествено бе открит кабинета по шивашка практика. Присъствуваха всички ученици, учители .персонал «гости и граждани. Слово за необходимостта от тави специалност и този кабинет произнесе директора на техникума инж. Бодурова. Заместник кмета на Мадан , г-жа Шинка Хаджиева сряза лентата и пожела здраве v в» успехи. Ученици изнесоха кратка музикална програма. Гости, учители и ученици разгледаха новия кабинет, а ученички от специалността "ОШП "демонстрираха наученото в часовете по практика на новите шевни машини. Направиха се снимка от тържеството, които се пазят в училищния архив. Откриването на новата специалност и на шивашкия кабинет, сами по себе си показват стремеж за икономическо съживяване на града. Също по това време бяха оборудвани с нови компютри две компютърни зали, където учениците усвояват компютърно дело и информационни технологии при най-добри специалисти: г-жа Бояджиева и г-н. Малашев. На този етап училището разполага с 20 броя компютри, принтер и др. компютърна техника. Сега вече техникумът е включени към Интернет, което допринася за по­добри интеграционни връзки с други училища в страната и в света. В училището се поддържат и работилници и лаборатории по елтехника, маркшайдерство, химични технологии и електронна техника. Кабинетът по електронна техника бе основно оборудван с най-съвременна електронна техника, благодарение на преподавателите инж. Х. Ковачев и инж. З. Шемширов. През септември 2002 г. след пенсионирането на инж. Бодурова за директор на ТМП "В. Димитров" бе предложен и одобрен от РИО гр. Смолян и от МОН - София инж. Любен Терзиев , който е директор на училището в настоящия момент . Помощник директори са инж. Р. Кадиев и инж. Х. Ковачев - от месец септември 2002 година. Инж. Л. Терзиев пое поста директор с вещина и твърдост, с разбиране и здрава интуиция за работата и нововъведенията в нея. За кратко време бе направен частичен ремонт на училищната сграда, кабинети, работилници. Закупиха се още компютри, постоянно се обновява материалната база на училището. За шивашката практика периодично се закупуват платове, шият се различни изделия /чаршафи, покривки, възглавници, хавлии, пижами и др./, от продажбата на които се подпомага училищният бюджет. По това време, по настояване на преподавателската по физическо възпитание , г-жа Анелия Костова за кабинета по физкултура се закупиха няколко спортни уреда: гладиатор, тренажор, лежанка и велоергометър, с помощта на които обучението по физическо възпитание се издига на по - добро ниво и се осъществява спортната и физическа закалка на учениците. Постепенно се възраждат културно - масови прояви, които с промените в обществено - политическия живот бяха позаглъхнали. От учебната 2002/03 година от план - приема на училището поради икономически причини отпаднаха и последните минни специалности: "Минна електромеханика" и "Маркшайдерство и геодезия". Отпадна и специалността: "Автоматизация на производството". През 2005 год. завърши последният випуск от тези специалности, принадлежащи поне на този етап, на миналото. Ако един ден минната промишленост в района се възроди, може би тези специалности ще се наложат отново. Но засега всички специалности са изключително граждански: "Електрически централи и мрежи", "Химични технологии", "Монтьор на електронна техника, "Оператор в шевното производство". През тази учебна година ръководството на училището и Учителският съвет реши да бъде поискана нова специалност: "Митническа и данъчна администрация", която за радост и удовлетворение на всички бе разрешена и одобрена от МОН - София. Такава специалност е необходима за региона като се има предвид предстоящото отваряне на границата ни с Гърция, Рудозем - Ксанти. През 2003 година, със Заповед № РД-09332/ 07.04.2003 г. на Министерството на образованието и науката, училището бе преименувано от Техникум по минна промишленост на Професионална гимназия "В. Димитров", което между впрочем стана във всички техникуми в България. За своето 40 годишно съществуване ТМП''В. Димитров" е обучил и подготвил за живота общо 5596 в средно-технически кадри по различни специалности. Фактите показват ,че около 20% от учениците повишават образованието си във ВУЗ. В този момент в училището се обучават 390 ученика в редовен отдел и около 30 в самостоятелен отдел. В дирекцията се съхраняват общи снимки на ученици, учители и персонал от училищни тържества , юбилеи , екскурзии и други мероприятия, които освежават спомените за изминалите години. Съхраняват се и документи и материали за важни събития от живота и историята на училището. Пазят се ученически албуми на завършили курсове, много поздравителни адреси по повод училищни юбилеи и празници. Като реликва и спомени от отминали времена и традиции са запазени и отличителни знаци от ученическата униформа - емблеми, петлици , значки. Също и юбилейните значки на училището, флагчета, сувенири, грамоти. Летописната книга на училището , започната още от откриването му , се води най-старателно и в нея се описват промените в числения състав на персонала, отразяват се бележити дати и събития, тържества , празници и прочее. Училището разполага с училищни албуми , вече четири на брой , в които има снимки и кратки биографични данни , с малки изключения , на всички учители и служители в ТМП ”В. Димитров" от началото до сега.